Żyj wygodniej,
świętuj spokojnie!

Kup produkty Jana Niezbędnego za minimum 10 zł,
zachowaj paragon, zagraj w loterii i natychmiast sprawdź,
czy masz szczęście.

Promocja trwa od 2 do 31 marca 2018 r. Zgłoszeń można dokonywać od 3 do 31 marca 2018 r.

laureaci

ZASADY

 • 1. W terminie od 2 do 31 marca 2018 r. kup dowolne produkty
  JAN NIEZBĘDNY za minimum 10 zł i zachowaj dowód zakupu.
 • 2. Zarejestruj się w terminie od 3 do 31 marca 2018 r. za pomocą poniższego
  formularza i kliknij przycisk „WYŚLIJ”.
 • 3. Poczekaj na wynik, a po chwili dowiesz się, czy jedna z nagród jest Twoja.
 • 4. Każdy, kto wygra nagrodę, otrzyma dodatkowo na podany w formularzu
  adres e-mail instrukcję postępowania. Lista laureatów pojawi się
  w zakładce LAUREACI po zweryfikowaniu prawa do nagrody.
 • 5. Więcej informacji w zakładce REGULAMIN. Powodzenia!

REGULAMIN

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”

 

 1. Nazwa i rodzaj Loterii PROMOCYJNEJ

Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, organizowana jest pod nazwą „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”.

 

 1. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32, 01-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117079, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł, NIP 525-22-38-910, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. Nazwa organu, który wydał zezwolenie

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z póź. zm.). Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 • Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1;
 • Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii;
 • Produkt Promocyjny – dowolny produkt lub produkty z logo Jan Niezbędny, których nabycie uprawnia do udziału w Loterii. Lista produktów Jan Niezbędny znajduje się na stronie www.janniezbedny.pl ;
 • Zgłoszenie – rejestracja zakupu Produktu Promocyjnego poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej w sposób opisany w pkt. 5.1 d);
 • Transakcja – zakup za minimum 10 zł co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT ze wskazaniem nazwy Produktu Promocyjnego;
 • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1;
 • Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych – okres od dnia 2 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Transakcji, które uprawniają do wzięcia udziału w Loterii;
 • Okres Zgłoszeń do Loterii – okres od dnia 3 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, podczas którego możliwe jest dokonywanie Zgłoszeń do Loterii;
 • Okres Loterii – okres od dnia 2 marca 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku, obejmujący Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • Laureaci – Uczestnicy będący zwycięzcami Loterii;
 • Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1;

 

 1. Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych zakupi za kwotę minimum 10 zł co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego,
  3. zachowa Dowód Zakupu dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego, przy czym wymaga się, by na Dowodzie Zakupu nazwa zakupionego Produktu Promocyjnego była wskazana, a w przypadku braku nazwy Produktu Promocyjnego, Dowód Zakupu powinien zawierać na odwrocie odręczny wpis wskazujący nazwę zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z pieczęcią sklepu. Dowód Zakupu należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody. Dowody Zakupu bez wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego lub bez potwierdzenia, o którym mowa powyżej, nie są uwzględniane. Jeden Dowód Zakupu upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii;
  4. dokona prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii poprzez:
    • zarejestrowanie się w Okresie Zgłoszeń do Loterii na stronie internetowej www.janniezbedny.pl poprzez wypełnienie dostępnego na tej stronie internetowej formularza zgłoszeniowego. Formularz obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika, rejestrację Transakcji poprzez:
     • wpisanie numeru Dowodu Zakupu,
     • wpisanie daty Transakcji zgodną z datą na Dowodzie Zakupu
     • wpisanie łącznej kwoty należności z Dowodu Zakupu
 • zaakceptowanie Regulaminu oraz oświadczenie, że Uczestnik spełnia warunki opisane w pkt 5 Regulaminu;
 • wyrażenie - zgody na przetwarzanie przez Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-595 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32 danych podanych w formularzu, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Loterii oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Uczestnikowi Nagrody, w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród;
 • wyrażenie zgody na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej / telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Uczestnik jest użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail; urządzeń przypisanych do numeru telefonu z którego korzysta oraz adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przesyłania wiadomości związanych z udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie;

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.janniezbedny.pl.

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Loterii. Dane Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Loterii. Komunikacja na podstawie danych, o których mowa w pkt. powyżej będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Loterii i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 • dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Puławska 42C danych podanych w formularzu w celu przekazywania informacji dotyczących ofert lub promocji produktów marki Jan Niezbędny, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii.
 • wysłanie (kliknięcie w przycisk „Wyślij”) formularza zgłoszeniowego.

 

Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, z którego dokonano Zgłoszenia, komunikatu o przyjęciu Zgłoszenia oraz informacji czy do jego Zgłoszenia jest przypisana nagroda czy nie. Równocześnie w przypadku przypisania Nagrody, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest bezpłatna informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.

 

 1. Zgłoszenia nieprawidłowe to Zgłoszenia niespełniające wymogów podanych w pkt. 5.1 d) oraz:
  • dokonane poza Okresem Zgłoszeń do Loterii,
  • nie zawierające Transakcji,
  • nie zawierające danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu komórkowego Uczestnika, dane z Dowodu Zakupu,
  • brak zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym na stronie internetowej www.janniezbedny.pl, o których mowa w pkt 5.1.d).

Zgłoszenia nieprawidłowe nie biorą udziału w Loterii.

 1. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden Dowód Zakupu stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam Dowód Zakupu tylko jeden raz do Loterii. Ponowne zgłoszenie tego samego Dowodu Zakupu nie stanowi Zgłoszenia i nie bierze udziału w Loterii.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału ani otrzymać nagrody, pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkowie władz i pracownicy Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.

 

 1. Obszar, na którym urządzana jest Loteria

Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. OKRES SPRZEDAŻY PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, OKRES ZGŁOSZEŃ DO LOTERII
  I OKRES Loterii
 1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w Loterii, trwa w Okresie Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 2 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku.
 2. Dokonywanie Zgłoszeń do Loterii trwa w Okresie Zgłoszeń do Loterii, tj. od dnia 3 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 2 marca 2018 roku, a kończy w dniu 29 czerwca 2018 roku, przy czym okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Produktów Promocyjnych, Okres Zgłoszeń do Loterii oraz czas przeznaczony na losowanie, składanie i rozpatrywanie reklamacji (Okres Loterii). Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

 

 1. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD i RODZAJE Nagród w Loterii
 1. W Loterii przyznawane są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

145 nagród (dalej „Nagroda”), każda w postaci karty bankowej zasilonej kwotą 500,00 zł brutto

 1. Łącznie w Loterii jest do wygrania 145 Nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 72 500 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych brutto).
 2. Każdy Uczestnik (jedna osoba biorąca udział w Loterii) może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń (pod warunkiem dokonania odpowiedniej liczby Transakcji), jednakże jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania Uczestników) ma prawo tylko do jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych i stwierdzeniu przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Uczestnika lub tego samego gospodarstwa domowego, Uczestnikowi przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.
 3. Szczegółowy opis zasad przyznawania Nagród opisany jest w pkt. 9.
 4. Nagrody są wydawane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z póź. zm.). Nagroda z uwagi na jej wartość poniżej kwoty 2 280 zł, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 1. Sposób prowadzenia Loterii ORAZ PRZYZNANIA NAGRÓD

 

  1. Losowanie przedziałów czasowych odbywa się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 2 marca 2018 roku w siedzibie Organizatora tj. w spółce Ergo Marketing Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Popiełuszki11/32.

Losowanie odbywa się ręcznie z urn i jest dokonywane przez osobę wytypowaną przez Komisję nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii („Komisja”). Losowanie odbywa się pod nadzorem Komisji.

Okres zgłoszeń do loterii obejmuje 29 dni i na każdy dzień w okresie od 3 marca 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku jest losowanych 5 przedziałów czasowych. Łącznie jest wylosowanych 145 przedziałów czasowych.

  1. Losowanie dokonywane jest ręcznie z urn. Przedziały czasowe na każdy dzień loterii losowane są z dwóch urn:
 • Urna nr 1 – urna godzin – zawiera kartoniki ponumerowane od 0 do 24
 • Urna nr 2 – urna minut – zawiera kartoniki ponumerowane od 00 do 59.

Dla każdego losowanego przedziału czasowego losowanie przebiega wg zasady: w pierwszej kolejności z Urny nr 1 zostaje wylosowana liczba wskazująca godzinę (wylosowany kartonik „wraca do Urny nr 1), kolejno z Urny nr 2 zostaje wylosowana liczba wskazująca minuty (wylosowany kartonik „wraca do Urny nr 2). Każdorazowo dany przedział czasowy „zamyka” się po okresie otwarcia nowego przedziału czasowego.

W trakcie losowania każdego przedziału czasowego Komisja weryfikuje czy kolejno wylosowany przedział czasowy nie „zazębia się” lub nie dubluje z wcześniej wylosowanymi przedziałami czasowymi dla danego dnia zgłoszeń. W takim przypadku losowanie zostaje powtórzone.

  1. Przyznanie Nagród jest zgodne z następującą procedurą:
 • po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik informowany jest poprzez wyświetlenie komunikatu czy do jego zgłoszenia jest przypisana Nagroda czy nie. Przypisanie Nagrody do Zgłoszenia jest realizowane w sytuacji, gdy Zgłoszenie dokonywane jest jako pierwsze w danym przedziale czasowym, tj. w sytuacji kiedy Zgłoszenie jest dokonane jako pierwsze po upływie daty i godziny do której jest przypisana Nagroda. Przedziały czasowe z przypisanymi Nagrodami są zdefiniowane w protokole sporządzonym przez Organizatora;
 • w sytuacji gdy w danym przedziale czasowym z przypisaną Nagrodą nie będzie dokonane żadne prawidłowe Zgłoszenie, nieprzyznana Nagroda przypisywana jest jako pierwsza w kolejnym przedziale czasowym i jest przyznana pierwszemu Zgłoszeniu w tym przedziale czasowym. Tym samym Nagroda przypisana do tego przedziału czasowego staje się drugą Nagrodą przyznaną drugiemu Zgłoszeniu dokonanemu w tym przedziale czasowym;
 • w Loterii jest zdefiniowanych 145 przedziałów czasowych, z przyznaną Nagrodą.
  1. Z przebiegu losowania jest sporządzony protokół, a wylosowane przedziały czasowe są zabezpieczone i wprowadzone do systemu.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
 1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przebiegiem Loterii, w tym udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania Nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu, zwana dalej „Komisją”, w składzie:
 1. przewodniczący Komisji;
 2. wiceprzewodniczący Komisji;
 3. sekretarz Komisji.
 1. Komisja sporządza pisemne protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach Loterii, w tym z przebiegu losowania Nagród, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 2. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii.
 3. W skład Komisji wchodzi osoba uprawniona do nadzorowania przebiegu Loterii promocyjnej, posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.
 4. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora.

 

 1. Sposób i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwsze sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, są podane na stronie internetowej www.janniezbedny.pl i są publikowane po przeprowadzeniu procesu weryfikacji prawa do Nagrody zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.2. - 11.6. poniżej.

Laureaci Nagród w Loterii są informowani o wygranej przypisanej do Zgłoszenia komunikatem wyświetlanym niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia. Dodatkowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wysyłana jest informacja o wygranej wraz z opisem, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Nagrodę.

 1. W wysłanej informacji drogą mailową do Laureatów Nagrody, Laureaci proszeni są o przesłanie danych:
 1. oryginał Dowodu Zakupu, uprawniający do otrzymania danej Nagrody;
 2. dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania na terytorium Polski);
 3. numer telefonu komórkowego – podany w Zgłoszeniu do Loterii;
 4. adres e-mail;
 5. własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu.

11.3.  Laureat, który otrzyma informację o Nagrodzie, posiada oryginał Dowodu Zakupu uprawniający do otrzymania Nagrody oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) od dnia powiadomienia o Nagrodzie, przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej dane wraz z oryginałem Dowodu Zakupu, o których mowa w pkt. 11.2 Regulaminu:

 

Adres wysyłki:

Ergo Marketing Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 41

FUP Warszawa 1,

00-920 Warszawa, Dobra 56/66

z dopiskiem "Żyj wygodniej, świętuj spokojnie"

Dane wraz z oryginałem Dowodu Zakupu muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do Nagrody zgodnie z pkt. 11.1 powyżej. Oryginał dowodu Zakupu i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać przesłane drogą pocztową (list polecony) lub przesyłką kurierską.

11.4.  Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku:

 1. nie przesłania lub niedostarczenia do Organizatora w wyznaczonym terminie danych i oryginału Dowodu Zakupu zgodnie z pkt. 11.3.;
 2. przesłania lub dostarczenia Dowodu Zakupu, który jest zniszczony lub jest nieczytelny;
 3. niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

   1. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
  1. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w Regulaminie.

 

 1. Miejsce i termin wydawania nagrOd
 1. Nagrody przesyłane są Laureatom przesyłką pocztową na adres podany przez Laureata w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. O terminie wysłania Nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest mailowo na adres e-mail podany w Zgłoszeniu oraz telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu. Zasady realizacji Nagrody opisuje Załącznik nr 2.
 2. Ostateczny termin wydania wszystkich Nagród w Loterii upływa z dniem 25 maja 2018 roku.
 3. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego.
 4. W Loterii Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
 5. W przypadku, gdy:
 1. nie doszło do wydania Nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 8.3, 11.4;
 2. Laureat odmawia przyjęcia Nagrody poprzez:
 • przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia Nagrody,
 • odmowę przyjęcia przesyłki z Nagrodą;

Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

 

 1. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32, począwszy od daty rozpoczęcia Okresu Sprzedaży Produktów Promocyjnych, tj. od dnia 2 marca 2018 roku do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania Nagród zgodnie z pkt. 12.2 powyżej, tj. do dnia 1 czerwca 2018 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania, podpis Uczestnika oraz dopisek „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”.
 2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika.
 4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Loterii, podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem (w przypadku Uczestników imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego oraz wpisanie danych z Dowodu Zakupu, wyrażonych zgód, a w przypadku Laureatów Nagrody, ponadto adres miejsca zamieszkania) a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie warunków udziału w Loterii oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia Zgłoszenia do serwera, adresu IP urządzenia z którego korzysta Uczestnik w celu przypisania zgód do Uczestnika, oraz weryfikacji ilości dokonanych Zgłoszeń) jest Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-595 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32. Dane te są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika. W przypadku Uczestnika dane przetwarzane są w celu umożliwienia mu udziału w Loterii, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem oraz udostępniane Organizatorowi w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika i w tym celu. Dodatkowo w przypadku Laureata dane przetwarzane są w celu weryfikacji prawa Laureata do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem.
  2. Administratorem danych osobowych Laureatów w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, imienia ojca, daty i miejsca urodzenia, numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL adresu zamieszkania i obywatelstwa) przetwarzanych w celu wydania zaświadczenia oraz danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią (w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także treści reklamacji oraz jej rozstrzygnięcia) przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji, jest Organizator Ergo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32, 01-595 Warszawa.
  3. Dane zebrane w Loterii odnośnie Laureatów którym Organizator wydał Nagrody są przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat od końca roku w którym zakończyła się Loteria, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, a także z uwagi na okres możliwej kontroli Loterii przez odpowiednie organy państwowe.
  4. Kompletne wypełnienie formularza z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, a także podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia lub rozpatrzenia reklamacji.
  5. Uczestnicy Loterii mogą podczas rejestracji wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sarantis Polska S.A., 05-500 Piaseczno ul. Puławska 42C w celu przekazywania informacji dotyczących ofert lub promocji produktów marki Jan Niezbędny, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sarantis Polska S.A. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie. Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza Uczestnika z Loterii.
  6. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do ich administratora. Jeśli administratorem danych jest Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, korespondencję należy kierować pod adres Sarantis Polska S.A., 05-500 Piaseczno ul. Puławska 42C z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Jeśli administratorem danych jest Organizator korespondencję należy kierować pod adres Ergo Marketing sp. z o.o., 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32 z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.
  1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, czyjego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do właściwego administratora danych w sposób opisany w ust. 14.6 powyżej. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Loterii jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Loterii.
  2. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

  1. Organizator jest usługodawcą usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r.poz.1030). Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym ww. ustawą.
  2. Organizator za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia Uczestnikowi usługę polegającą na dostępie do aplikacji, która umożliwia Uczestnikowi dokonanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza oraz wzięcie udziału w Loterii (dalej: "Usługa").
  3. Korzystanie z Usługi wymaga od Uczestnika posługiwania się sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
 • komputer, smartfon lub tablet z zainstalowaną przeglądarką internetową,
 • połączenie z siecią Internet,
 •  poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
  1. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Uczestnikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na korzystanie z Usługi. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Organizatorem i Użytkownikiem następuje na podstawie pisemnej prośby Użytkownika o usunięcie konta na Stronie internetowej kierowanej do Organizatora Loterii, na adres Ergo Marketing Sp. z o.o. 01-595 Warszawa, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32 z dopiskiem na kopercie „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”.
  3. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 13 Regulaminu.
  4. Terminem zakończenia świadczenia Usługi na rzecz danego Uczestnika jest dzień usunięcia konta tego Uczestnika na Stronie internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia dokonanego za pomocą strony www.janniezbedny.pl, co zostanie potwierdzone wiadomością wyświetlaną na ekranie zgodnie z pkt. 5.1 d) Regulaminu.
  2. Ze względów logistycznych, Opakowania promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży poza Okresem Sprzedaży Produktów Promocyjnych, jednakże poza Okresem Sprzedaży do Loterii Transakcje z ich udziałem nie biorą udziału w Loterii.
  3. Wykorzystanie przez Uczestnika programów komputerowych lub użycie innych środków technicznych generujących automatyczne zgłoszenie powoduje utratę statusu Uczestnika i utratę prawa do Nagrody.
  1. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
  1. Przy prowadzeniu Loterii Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471, z póź. zm.), a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, z póź. zm.) oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
  2. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w Okresie Loterii, począwszy od dnia jej rozpoczęcia, na stronie internetowej www.janniezbedny.pl oraz w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 10:00 a 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dni robocze). Na prośbę Uczestnika Regulamin zostanie przesłany przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
  3. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać zasad Loterii określonych w Regulaminie.


 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

dla Laureata Nagrody w postaci

karty bankowej zasilonej kwotą 500,00 zł brutto

 

Dziękujemy za udział w Loterii „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”.

 

Aby odebrać Nagrodę, należy w ciągu 5 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od dnia powiadomienia o Nagrodzie czytelnie wypełnić poniższy formularz, dołączyć oryginał Dowodu Zakupu uprawniający do otrzymania Nagrody, wysłać na adres:

Ergo Marketing Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 41

FUP Warszawa 1,

00-920 Warszawa, Dobra 56/66

z dopiskiem "Żyj wygodniej, świętuj spokojnie"

 

Dane wraz z oryginałem Dowodu Zakupu uprawniającego do otrzymania Nagrody muszą wpłynąć do Organizatora w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Laureata o przyznanym prawie do Nagrody zgodnie z pkt. 11.1 i 11.2 Regulaminu Loterii.

Zgodnie z wymogiem pkt 11.2. Regulaminu Loterii, ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:


 

Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/mieszkania (na terytorium Polski):


 

Numer tel. Komórkowego – podany w Zgłoszeniu do Loterii:


 

Adres e-mail:


 

  akceptuję Regulamin Loterii „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie” oraz oświadczam, że spełniam warunki opisane w pkt 5 Regulaminu.

  wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Ergo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 01-595 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32 danych podanych w formularzu, a także określonych Regulaminem danych potwierdzających spełnienie przeze mnie warunków uczestnictwa w Loterii oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania mi Nagrody w celu umożliwienia mi udziału w Loterii „Żyj wygodniej, świętuj spokojnie”, jej organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania Nagród.

  potwierdzam, że zgodnie z pkt 5.4. Regulaminu Loterii nie jestem pracownikiem, członkiem władz Organizatora, osobą przez niego wyznaczoną do przeprowadzenia Loterii, w tym losowania, członkiem władz i pracownikiem Sarantis Polska S.A., a także członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.

             wyrażam zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji w związku z Loterią za pomocą środków komunikacji elektronicznej / telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (tj. wiadomości e-mail; urządzeń przypisanych do numeru telefonu z którego korzystam oraz adresu e-mail) na zasadach opisanych w Regulaminie w celu przesyłania wiadomości związanych z moim udziałem w Loterii, w tym w celu przekazywania bezpłatnych informacji dotyczących udziału w Loterii w zakresie opisanym w Regulaminie

             Potwierdzam, iż przyjmuję Nagrodę wygraną w Loterii w postaci karty bankowej zasilonej kwotą 500,00 zł brutto

 

Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odebrania Nagrody.

 

 

 

_____________________________________________         

data i czytelny podpis


 

Załącznik nr 2

OPIS ZASAD REALIZACJI NAGRODY– KARTY BANKOWEJ

 1. Nagroda jest wydana w formie karty bankowej (dalej „Karta”). Przesyłka zawiera Kartę oraz kod PIN do Karty (dalej: „Przesyłka”). W chwili przesłania karta jest niezasilona i nieaktywna. Karta zostaje zasilona po potwierdzeniu telefonicznym przez Organizatora odbioru Przesyłki przez Laureata Nagrody.
 2. Aktywacja Karty następuje zgodnie z procedurą bankową opisaną w Regulaminie Indywidualnych Kart Przedpłaconych.
 3. Wystawcą Kart jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Bank”).
 4. Zasady używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu Karty określa Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych dostępny na stronie Banku pod adresem www.mbank.pl .
 5. Karty są kartami systemu VISA (karta VISA Profit), wyłącznie do użytku elektronicznego i jedynie na terenie Polski poprzez dokonywanie transakcji bezgotówkowych zakupu towarów i usług oraz transakcji wypłaty gotówki w bankomatach.
 6. . Termin ważności Karty podany jest na awersie Karty.
 7. Użytkownicy mają dostęp do informacji o saldzie dostępnych środków na Karcie dzwoniąc na numer 24-godzinnego Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych (+ 48 42) 664 73 44 i za pośrednictwem bankomatów obsługujących funkcje sprawdzania salda.
 8. Walutą rozliczeniową Karty jest złoty.
 9. Obsługą reklamacji w zakresie rozliczania transakcji przy użyciu kart zajmuje się Bank.


[1]Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

LAUREACI

Gratulujemy wszystkim Laureatom!
Dziękujemy za wspólną zabawę.

03.03.2018

 1. ILONA tel.:608227XXX
 2. Agnieszka tel.:667855XXX
 3. Przemysław tel.:507197XXX
 4. Ewelina tel.:603714XXX

04.03.2018

 1. Anna tel.:794378XXX
 2. Justyna tel.:506174XXX

05.03.2018

 1. Tomasz tel.:537754XXX
 2. Izabela tel.:530395XXX
 3. Aneta tel.:605741XXX
 4. Justyna tel.:722045XXX
 5. Agnieszka tel.:604367XXX

06.03.2018

 1. Monika tel.:609329XXX
 2. marcin tel.:697544XXX
 3. Róża tel.:605581XXX
 4. paweł tel.:501777XXX
 5. Danuta tel.:537754XXX

07.03.2018

 1. Adam tel.:500555XXX
 2. Maja tel.:799166XXX
 3. Anna tel.:579065XXX

08.03.2018

 1. Tomasz tel.:579071XXX
 2. Ewelip tel.:721794XXX
 3. ANNA tel.:509570XXX
 4. Barbara tel.:668461XXX
 5. Anna tel.:503316XXX

09.03.2018

 1. Jarosław tel.:694575XXX
 2. Agnieszka tel.:501071XXX
 3. Michał tel.:501361XXX
 4. Weronika tel.:731472XXX
 5. Maciej tel.:795133XXX

10.03.2018

 1. Zbigniew tel.:518672XXX
 2. Anna tel.:500636XXX
 3. Justyna tel.:786240XXX
 4. Justyna tel.:502359XXX

11.03.2018

 1. Agnieszka tel.:508533XXX
 2. Genowefa tel.:572635XXX
 3. Agnieszka tel.:698660XXX

12.03.2018

 1. Janina tel.:500693XXX
 2. Sonia tel.:506757XXX

13.03.2018

 1. Jolanta tel.:504825XXX
 2. Grażyna tel.:504857XXX
 3. Marcelina tel.:663199XXX
 4. Arkadiusz tel.:602674XXX

14.03.2018

 1. Ryszard tel.:513044XXX
 2. Beata tel.:691662XXX
 3. Kazimierz tel.:737313XXX
 4. Wojciech tel.:786277XXX

15.03.2018

 1. Dorota tel.:660297XXX
 2. Jolanta tel.:535786XXX
 3. rafał tel.:609173XXX

16.03.2018

 1. Małgorzata tel.:508125XXX
 2. Nina tel.:664333XXX
 3. Krzysztof tel.:516006XXX
 4. karina tel.:510067XXX
 5. Roksana tel.:697557XXX

17.03.2018

 1. Katarzyna tel.:607365XXX
 2. Zdzisław tel.:731891XXX

18.03.2018

 1. Agnieszka tel.:692287XXX
 2. Mirosław tel.:536008XXX
 3. Jan tel.:786277XXX
 4. Małgorzata tel.:697390XXX

19.03.2018

 1. michalina tel.:721498XXX
 2. Marzena tel.:665395XXX
 3. Tomasz tel.:579066XXX
 4. Artur tel.:604219XXX
 5. Jolanta tel.:600726XXX

20.03.2018

 1. Przemysław tel.:783766XXX
 2. Agnieszka tel.:602789XXX
 3. Nina tel.:505997XXX
 4. Paweł tel.:786278XXX
 5. Marta tel.:888615XXX

21.03.2018

 1. ILONA tel.:795833XXX
 2. Michalina tel.:784203XXX
 3. Grażyna tel.:886250XXX
 4. Marcin tel.:507059XXX
 5. Dominik tel.:797337XXX

22.03.2018

 1. Mariusz tel.:781127XXX
 2. Tadeusz tel.:605603XXX
 3. Artur tel.:664333XXX
 4. Dominik tel.:795178XXX

23.03.2018

 1. Maciej tel.:733688XXX
 2. Krystyna tel.:535487XXX
 3. Janina tel.:533642XXX
 4. Sylwia tel.:693431XXX

24.03.2018

 1. anna tel.:510073XXX
 2. Stanisław tel.:535815XXX
 3. karolina tel.:513068XXX
 4. Arkadiusz tel.:609253XXX

25.03.2018

 1. Marcin tel.:695758XXX
 2. Damian tel.:795803XXX
 3. Danuta tel.:502949XXX
 4. Marta tel.:604933XXX

26.03.2018

 1. Karolina tel.:577818XXX
 2. Weronika tel.:530385XXX
 3. Jakub tel.:607727XXX

27.03.2018

 1. Maria tel.:503519XXX
 2. Patrycja tel.:537741XXX
 3. Mateus tel.:794387XXX
 4. Iwona tel.:512306XXX

28.03.2018

 1. Halina tel.:606993XXX
 2. Agata tel.:792636XXX
 3. Adam tel.:782273XXX
 4. Katarzyna tel.:794946XXX

29.03.2018

 1. Krzysztof tel.:784647XXX
 2. Piotr tel.:721050XXX
 3. Maria tel.:537593XXX
 4. Marcin tel.:607707XXX

30.03.2018

 1. Mirosława tel.:602803XXX
 2. Marta tel.:603078XXX
 3. Jarosław tel.:663043XXX
 4. Sebastian tel.:602391XXX
 5. Marcin tel.:693560XXX

31.03.2018

 1. Anna tel.:791232XXX
 2. Monika tel.:691800XXX
 3. Stanisław tel.:668322XXX

kontakt

Wiadomość została wysłana.

Loteria dla uczestników, którzy ukończyli 18 lat.
Organizator loterii: Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11/32, 01-595 Warszawa